ગુજરાત બોર્ડ HSC SSC પરિણામ જાહેર. જોવા માટે નીચેના CLICK HERE બટન પર ક્લિક કરો

Arrow

પરિણામ જાહેર કરવા માટે ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા તમામ તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી છે.

Arrow

પરિણામ ગમે ત્યારે જાહેર થઈ શકે છે પરંતુ જે સમાચાર મળી રહ્યા છે તે મુજબ

આગામી સપ્તાહમાં તમારું પરિણામ જાહેર થઈ શકે છે તેથી હવે તમારા રોલ નંબર સાથે તૈયાર રહો

પરિણામ જાહેર થતાં જ અમે અમારી વેબસાઇટ ArjunPedia.Com અપડેટ કરીશું.